Společně, proinkluzivně a bez předsudků

Od 1.9.2016 zahájila Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 realizaci projektu s názvem „Společně, proinkluzivně a bez předsudků

 

Projekt "Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - protože (i) na nich záleží"

Dne 1.7.2013 zahájila naše škola realizaci projektu s názvem „Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – protože (i) na nich záleží“.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 21 měsíců (1,5 školního roku) je financován z operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy č. 17.3 – Modernizace počátečního vzdělávání v rámci 6. výzvy. (více info ve složce Projekty)Projekt byl ukončen ke dni 30.3.2015

Realizovaný projekt sestával ze dvou níže uvedených odborných klíčových aktivit, které byly realizovány od 1.9.2013 do 30.3.2015 (vyjma letních prázdnin). Jednalo se o:

a) Reedukace žáků s SVPb) Podporu integrace žáků s SVP ve výuce.

Ad a) V rámci této klíčové aktivity probíhalo v průměru 20 hodin reedukací měsíčně. Za jejich realizaci zodpovídali zkušení pedagogové pro reedukace z řad stávajícího pedagogického sboru, kteří se žákům s SVP věnovali po ukončení běžného vyučování. Nápravy probíhaly povětšinou v menších skupinkách dle aktuálních potřeb zúčastněných žáků. Celkový počet reedukačních hodin za dobu realizace projektu činil 332, což bylo o 32 hodin více, než byl námi stanovený plán v projektové žádosti. Pro potřeby této klíčové aktivity byla vybavena učebna deseti tablety (včetně výukových programů), interaktivní tabulí a počítačem, na kterém byl nainstalován SW usnadňující práci s reedukační skupinou.

Konkrétně se jednalo o tyto SW licence:

1) Brepta, 2) Čítanka, 3) Čtení jako hraní, 4) DysCom, 5) Méďa čte, 6) Naslouchej a hrej si, 7) Objevitel, 8) Psaní, 9) Slabikář, 10) Vím, co čtu

Využití výše uvedeného SW přímo pro práci se žáky s SVP popsaly v tzv. metodických listech metodičky projektu, které byly do této klíčové aktivity zapojeny. Jejich materiál odrážel praktické zkušenosti a názory na zakoupený SW přímo od pedagogů, kteří jej v rámci náprav využívali.

Celkově lze říci, že u žáků s SVP s lehčími poruchami učení byly jasně patrné pokroky, kterých žáci díky této klíčové aktivitě dosáhli. Tyto pokroky pozorují zejména učitelé žáků v běžné výuce, rodiče, ale i žáci sami. U žáků s těžšími poruchami učení jde o dlouhodobou práci s hůře měřitelným zlepšením. Nicméně i zde se dostavily úspěchy, které jsou výsledkem individuálnější péče.

Ad b) Do této klíčové aktivity byly aktivně zapojeny dvě asistentky pedagoga s úvazkem 0,5, jejichž úkolem bylo pomáhat žákům s SVP, kteří jejich pomoc nejvíce potřebovali - jedna žákyně v 1. (respektive 2.) třídě a pět žáků v 5. (respektive 6.) třídě.

I v této klíčové aktivitě byl používán počítač s interaktivní tabulí a výukovým SW pro zpestření výuky zejména žáků s SVP, který měl za cíl zvýšit efektivitu učebního procesu pomocí podpory motivace a koncentrace zapojených žáků. Třídní učitelé i v tomto případě přispívali metodičkám svými zpětnými vazbami na používaný SW ve výuce. Na základě jejich postřehů byly dále upravovány metodické listy až do podoby finálních produktů projektu. Důležitou roli zde sehrál psycholog projektu, jehož úkolem bylo budování pozitivního klimatu ve škole, sociální integrace v podobě postupného začleňování žáků s SVP do třídních kolektivů, pochopení jejich handicapů a jejich akceptaci ze strany ostatních žáků a pedagogů a průběžná podpora a poradenství třídním učitelům a rodičům. Hlavním výstupem této klíčové aktivity byl změněný způsob práce s integrovanými žáky ve výuce kladoucí důraz na jejich individuální podporu. Na žácích byl po více než třech pololetích zřejmý znatelný posun v jejich schopnosti integrace do výuky, znalostech a dovednostech.

Projekt probíhal bez větších problémů zcela dle našeho očekávání a podle schválené projektové žádosti. Díky ušetřeným financím jsme mohli reedukace a intervenci školního psychologa prodloužit o dva měsíce oproti původnímu plánu (uvedenému ve schválené projektové žádosti), z čehož nejvíce těžila cílová skupina – naši žáci s SVP.

I v budoucnu bychom se rádi obdobného projektu aktivně zúčastnili vzhledem k tomu, že jeho přínos byl nezpochybnitelný a jednoznačně pozitivní pro celou cílovou skupinu z řad žáků s SVP.

Evropský sociální fond

Praha  a EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt "Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - protože (i) na nich záleží"

„V rámci realizovaného projektu s názvem Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – protože (i) na nich záleží, reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36348 bylo vytvořeno metodičkami projektu celkem 10 kusů níže uvedených metodických listů pro používání nakoupeného výukového SW (určeného primárně žákům s SVP) ve výuce.

1) Brepta – metodické listy

2) Čítanka – metodické listy

3) Čtení jako hraní – metodické listy

4) DysCom – metodické listy

5) Méďa čte – metodické listy

6) Naslouchej a hrej si – metodické listy

7) Objevitel – metodické listy

8) Psaní – metodické listy

9) Slabikář – metodické listy

10) Vím, co čtu – metodické listy

Tyto metodické listy poskytneme všem zájemcům na vyžádání. V případě Vašeho zájmu kontaktujte metodičku projektu Mgr. Šárku Ješinovou na emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "

Projekt "Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - protože (i) na nich záleží"

Dne 1.7.2013 zahájila Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 realizaci projektu s názvem „Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – protože (i) na nich záleží“.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 21 měsíců (1,5 školního roku) je financován z operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy č. 17.3 – Modernizace počátečního vzdělávání v rámci 6. výzvy. Tomuto kroku předcházela příprava projektové žádosti, jejíž kvalita byla potvrzena v rámci několika stupňového výběrového řízení ze strany Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavním cílem realizovaného projektu je podpořit znevýhodněné žáky integrované do běžných tříd na naší škole v maximálním využití jejich individuálního potenciálu.

Tento globální cíl lze dále rozdělit do tří dílčích cílů:

1) Zajištění dostatečné kapacity a podpora efektivity odpoledních reedukací. V průběhu projektu bude realizováno celkem 300 hodin reedukací, které budou otevřeny všem zájemcům z řad žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Pro potřeby zefektivnění výuky v hodinách náprav bude vybavena učebna (určená práci pedagoga pro reedukace) interaktivní tabulí, ke které bude pořízen speciální výukový software a dále bude zakoupeno celkem 10 tabletů včetně relevantního softwaru.

2) Zajištění efektivity výuky pro všechny žáky v nejexponovanější třídě s ohledem na žáky s SVP. Ve třídě s největším počtem integrovaných žáků s SVP bude aktivně zapojen asistent pedagoga (na 0,5 úvazku). Těžištěm jeho práce bude sociální integrace a začleňování žáků s SVP do práce ve třídě. Nezanedbatelnou roli bude hrát podpora motivace žáků s SVP při běžné výuce. Tato třída bude taktéž vybavena interaktivní tabulí včetně speciálního výukového softwaru pro efektivnější práci se žáky s SVP v rámci jejich integrace do běžné výuky.

3) Zajištění individuální podpory pro integraci žáků s těžkým znevýhodněním. Ve třídách, kde jsou integrováni žáci s nejtěžším znevýhodněním, bude dle potřeby aktivně zapojen asistent pedagoga (opět na 0,5 úvazku). Náplň jeho práce bude obdobná jako u výše uvedeného asistenta, pouze s tím rozdílem, že se jeho podpory bude v koncentrované míře dostávat jednotlivci. Nápomocen mu bude školní psycholog (s úvazkem 6 hodin měsíčně), jehož úkolem bude pomoc při chápání handicapů těžce znevýhodněných žáků ze strany třídního kolektivu a tvorba pozitivního klimatu ve třídách.

 

Škola pro nové tisíciletí

- financováno z programu OPPA

Projekt probíhá po dobu 21 měsíců (zahájen 1. listopadu 2010) a zapojí se do něj celkem 25 učitelů + 5 vychovatelů, tj. celý pedagogický sbor.

Smyslem projektu je nabídnout pedagogickému sboru koncepční systém dalšího vzdělávání v oblastech: IT gramotnost, jazykové kompetence, týmový a osobní rozvoj. Vzdělávací aktivity budou probíhat po vyučování přímo v budově školy.

Výsledkem projektu by v konečném důsledku měla být efektivněji fungující škola (interní i externí komunikace bude probíhat elektronicky), které se tím zároveň stane otevřenější a 'přátelštější' jak směrem k rodičům (snadnější komunikace se školou), tak i samotným žákům (posun k běžnému používání IT chápanému žáky jako životní samozřejmost). Parciálními výstupy jednotlivých oblastí budou širší využití IT ve výuce, zkvalitnění jazykové výuky, další osobní a profesní rozvoj jednotlivých učitelů.

Cíle projektu:

Cíle projektu lze rozdělit do dvou oblastí: cíle formální = tvrdé a cíle měkké.

Formální cíle

 • v rámci projektu bude proškoleno 30 osob
 • každý z účastníků projektu absolvuje kurz(-y) IT v minimálním rozsahu 24 hodin výuky
 • proběhne 7 týmových workshopů
 • každý z účastníků absolvuje v průměru 2 kurzy z oblasti měkkých dovedností
 • 9 učitelů AJ absolvuje intenzivní jazykový kurz
 • 6 učitelů AJ složí certifikovanou zkoušku

Měkké cíle

V rovině cílové skupiny

 • u celé účastnické skupiny dojde ke zlepšení uživatelských dovedností v oblasti IT a to minimálně na základní úroveň nezbytnou pro aktivní používání elektronické pošty
 • - celá účastnická skupina absolvuje základní kurz práce s interaktivní tabulí a bude ji nově ve výuce pravidelně používat. V rovině jednotlivců je cílem projektu zvýšit pracovní kvalifikaci každého jednotlivce a dále se přiblížit ideálu moderního pedagoga, který drží krok s dobou a svými žáky.

V rovině žadatele:

 • každý učitel bude mít a používat emailovou adresu, interní komunikace v rámci školy i externí komunikace v rovině učitel-rodič a učitel-žák bude nově možná i v elektronické podobě
 • IT budou ve výuce používány více a efektivněji než doposud (např. budou běžně využívány interaktivní tabule)
 • dojde ke zkvalitnění jazykové výuky

Globálním cílem projektu je v konečném důsledku efektivněji fungující škola, kde interní i externí komunikace bude probíhat elektronicky a pro výuku budou používány moderní a efektivní interaktivní výukové metody s využitím IT.


 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz