1.B

Platby za kroužky Duhového klubíčka

Platby za kroužky za 1.pol. škol.roku 2020/21 je nutné provést do 31.10. 2020 na účet Duh.klubíčka č.2110427389/0800.  Všechny částky za kroužky  jsou uvedeny v sekci Kroužky v Duhovém klubíčku. Jde o tyto kroužky : florbal PÁ, keramika ÚT a jóga PO.

Náhradní hodiny za neuskutečněné kroužky budou oznámeny ihned po nástupu dětí do škol. Pokud se nepodaří uskutečnit náhradní hodiny ani ve 2.pol., budou vzniklé přeplatky opět vráceny.

 

ZÁŘÍ :přehled učiva

ČJ: Psaní-uvolňovací cviky,linie,kruhy,oblouky,čáry,ovály.Svět pohádky-vyprávění a četba,poslech,řízený rozhovor,dramatizace

M: Číselný obor 0-20,názorné počítání předmětů,číselná řada,porovnávání čísel,znaky větší,menší,rovná se,sčítání a odčítání,orientace v prostoru,základní geom.tvary

ČS: Místo,kde žijeme- prostředí domova,orientace ve třídě a v budově školy,prostředí s činnosti ve škole,bezpečná cesta do školy,správné chování chodce na chodníku

a při přecházení vozovky

AJ:,,Hello“, ,,Good morning“, ,,Goodbye“, ,,What is your name?“, ,,I am ….“, Who is this?“, ,,It is…“.

 

ŘÍJEN:přehled učiva

ČJ: Hlásky a písmena M,m  A,a  L,l  E,e  S,s  O,o  P,p  U,u  I,i

výslovnost, hláskování, psaní a  vyvození prvních slabik, syntéza slov, dvouslabičná slova(typ máma, Ola)

M:Numerace do 6,psaní číslic 4,5,6,7,8,9,0. Porovnávání čísel, čtení a psaní čísel, sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6,

jednoduché slovní úkoly, rozklad čísel, řady čísel, číselné osy

ČS: Dny, roční období, rozmanitost přírody-rostliny, přírodní podmínky rostlin, ohleduplné chování k přírodě,

rozlišení ovoce x zelenina

AJ:,,What is this? „, ,,It is ….“, ,,There is a ….“,  ,,Thank you“)

Numbers 1-10

Colourslidské

 

PROSINEC: přehled učiva

ČJ: Svět slov-hláskování, stavba slov, nácvik jednotlivých tvarů písmen

Svět pohádky- řízený rozhovor o dané pohádce, dramatizace pohádek, říkadlo, hádanka, rozpočítadlo

M: Číselný obor 0-20,názorné počítání předmětů v daném oboru, vytváření konkrétních souborů s daným počtem prvků,

porovnávání čísel, čtení a psaní čísel

ČS: Lidé a čas-dny, roční období, orientace v čase

AJ: Christmas  (vocabulary)

 

LEDEN: přehled učiva

ČJSvět slov – hláskování, stavba slov, nauka o slově, přízvuk, délka samohlásek

– nácvik jednotlivých tvarů písmen, přepis do psací podoby

M: Číselný obor 0-20 – číselná řada, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

– řešení slovních úloh s využitím vztahů více, méně

Geometrie – rovinné obrazce(kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)

ČS: Člověk a jeho zdraví – lidské tělo, péče o zdraví, režim dne, zdravá výživa

– nemoc x úraz, prevence úrazů

AJ:  Colours:,,What colours is it?“

 

ÚNOR: přehled učiva

ČJ: Svět slov- čitelnost, úhlednost písma, přepis do psací podoby, přepis mluvené podoby do psané

-velké písmeno na začátku věty, tečka, vykřičník, otazník na konci věty, správná intonace

M: Číselný obor 0-20 sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

slovní úlohy na porovnávání čísel a na sčítání a odčítání

Geometrie – názorná orientace v prostoru

ČS: Lidé a čas- orientace v čase a následnost událostí ,čtení hodin, dny, roční období

AJ: My family

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content