Zápis žákůTermín pro konání zápisu k povinné školní docházce je vyhlášen na dny 3. a 4. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin (není potřeba se registrovat na konkrétní den a hodinu)


Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vnitřním předpisem pro přijímání ke školní docházce, o přijetí či nepřijetí dítěte a o odkladu školní docházky rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

Zápis má formální část a část motivační (pohádková cesta s Krtečkem). V rámci formální části zápisu podává zákonný zástupce žádost o přijetí k povinné školní docházce, uvede náležitosti stanovené školským zákonem a správním řádem i další údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy, je povinen předložit k nahlédnutí svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte, případně doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že dítěti byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, předloží zákonný zástupce i rozhodnutí o tomto odkladu.

motivační části zápisu má dítě možnost poznat prostředí školy a je motivováno pro školní docházku. Motivační část obsahuje tři stanoviště, kde jsou připraveny neformální aktivity (forma rozhovoru s pedagogem, hry, cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte).

Informace, které škola poskytuje zákonným zástupcům dítěte v souvislosti se zápisem k povinné školní docházce

· vyučovacím jazykem ve škole je český jazyk,

 · dítěti může být udělen odklad povinné školní docházky, o udělení odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, k níž jsou přiloženy dva odborné posudky – posudek školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa, žádost se podává v době zápisu,

 · případné nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky),

Doporučení, jak může zákonný zástupce pomoci dítěti připravit se na zahájení povinné školní docházky

Jak můžete pomoci svým dětem:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.


Kritéria pro zápis žáků do ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad pro školní rok 2019/2020


IČ: 63831392
Povinný subjekt: Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
Ředitel školy: Mgr. Pavel Sommer
Osoba pověřená zápisem do ZŠ: Mgr. David Kučera

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu podle příslušného školského obvodu, či jinou – dle svého výběru.

Zápis se koná v termínu: 3. a 4. dubna v časech 14.00 – 18.00.Právo zákonných zástupců na zápis žáka do vybrané ZŠ

1. Pouze dítě splňující podmínky zápisu (školní zralost) a mající trvalý pobyt ve školském obvodu
školy.

· Školský obvod byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o školských obvodech
základních škol, vydanou Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 25. 1. 2018

Blodkova

Bořivojova – lichá č. 1–23

Jagellonská

náměstí Jiřího z Poděbrad

Laubova

Lucemburská – lichá č. 1–25, sudá č. 2–30

Mahlerovy sady

Milešovská

Ondříčkova – lichá č. 1–17, sudá č. 2–48

Orlická

Přemyslovská – lichá č. 1–27, sudá č. 2–26

Radhošťská – lichá č.

Slavíkova – sudá č. 2–18

Velehradská

Základní charakteristiky – nepřekročitelné podmínky zápisu

Kapacita školy: 620 žáků

· Kapacita je nepřekročitelná a umožňuje přijmout pro školní rok 2019/2020 tři první třídy. Jedna třída se naplňuje na maximální počet 30 žáků. Při zohlednění podpůrných opatření žáků ve třídě se počet může snížit až na 26. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

· Podle §36 školského zákona v platném znění: ředitel spádové školy je povinen přednostně
přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu v příslušném školském obvodu a
žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné
výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného
počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.


Omezení pro zápis žáků ze školského obvodu kapacitou školy
Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je nepřekročitelná kapacita školy, vstupují v platnost
další kritéria.
· Kritéria platí pro všechny žáky, kteří splňují zákonné požadavky na zápis a mají trvalé bydliště
ve spádové oblasti.
· Takováto kritéria musí být transparentní, nediskriminační a přezkoumatelná.
· Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do škol v potaz.
Ředitel školy stanovuje jako takové kritérium losování, jehož podmínky jsou uvedeny níže:


Stanovení podmínek losování
Losování podaných žádostí k zápisu žáka/žákyně do základní školy
· Do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců, jejich syn/dcera mají trvalý
pobyt ve školském obvodu.
· Termín takového losování bude zveřejněn na místech umožňující dálkový přístup a na úřední
desce školy v okamžiku, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující.
· Losování proběhne za přítomnosti vedení školy a zástupce školské rady, případně zřizovatele

· Výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné.


2. Pokud bude počet zapsaných dětí ze spádové oblasti nižší, než je nepřekročitelná kapacita školy,
budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3
z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad. V případě, že počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitel školy kritérium losování (podmínky viz výše).


3. Pokud bude počet zapsaných dětí ze skupiny 1. a 2. nižší, než je nepřekročitelná kapacita školy,
budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3
z jiného školského obvodu. V případě, že počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících
volných míst, stanovuje ředitel školy kritérium losování (podmínky viz výše).


4. Pokud bude počet zapsaných dětí ze skupiny 1., 2. a 3. nižší, než je nepřekročitelná kapacita školy,
budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3, jejichž
sourozenec je již žákem ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad. V případě, že počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitel školy kritérium losování (podmínky viz výše).


5. Pokud bude počet zapsaných dětí ze skupiny 1., 2., 3. a 4. nižší, než je nepřekročitelná kapacita
školy, budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3. V případě,
že počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitel školy
kritérium losování (podmínky viz výše).Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46
odst. 1, § 165 odst. 2 pís. e) školského zákona) a správním řádem.
· Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových
stránkách školy www.skola-jirak.cz.
· Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.
· Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.
O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71,
odst. 1, 3).