Školní družina

Aktuality

 • pro rodiče dětí 3. – 5.tř. – vzhledem k situaci neposílejte zatím školné ŠD na duben – červen!
 • školné ŠD na období leden – červen pro 1. – 2.třídy by mělo být zaplaceno do 28.1.,  celkem 1200 Kč (měsíčně 200 Kč) číslo účtu – 2000 788 319/0800, nezapomeňte napsat školné ŠD, jméno a třídu dítěte, VS datum narození dítěte   

 • od 12.4. bude ŠD v plném provozu (od konce vyučování do 18 hod.) pro děti na prezenční výuce, 1 třída = 1 oddělení, ranní je z hygienických důvodů zrušena

stále platí:

 • pro vyzvedávání dětí zvoňte na recepci, p.recepční dá vědět vychovatelce!!!
 • po, út, čt, pá – 13,30 – 14,45 kratší vycházky do okolí školy (děti se nevyzvedávají)
 • středa delší vycházky a výlety (oblečení podle počasí, svačina, pití, další podle zápisu v notýsku)
 • ve středu není sběrné oddělení (hygienické důvody), děti, které se nezúčastní výletu, musí odejít do 13,30
 • kroužky nejsou (jen výjimečně, pokud jde zachovat skupinu – děti budou včas informovány), zájmová činnost v rámci oddělení
 • podrobnosti k jednotlivým třídám v sekci vycházky a výlety

1.skupina 12. – 16.4. (26.4.–30.4,.10.–14.5.,24.5.–28.5.,7.6.–11.6.,21.–25.6.)

1.A – L.Rosecká

1.B – D.Šmídová

2.A – H.Fischerová

2.B – Z.Benešová

2.C – J.Vosická

3.A – V.Landová

3.C – B.Španingerová

2.skupina  – 19. – 23.4. (3.5.–7.5., 17.–21.5., 31.5.–4.6., 14.-18.6., 28.-30.6.)

3.B – B.Španingerová

4.A – N.Hanzalová

4.B – V.Landová

4.C – J.Vosická


vychovatelky 2020/2021 (pokud není mimořádný stav)

I.oddělení – 1.A – Linda Rosecká – 5.p.

II.oddělení – 1.B – Dana Šmídová – třída 1.B, 5.p.

III.oddělení – 2.A, část 2.C – Hana Fischerová – třída 2.A

IV.oddělení – 2.B, část 2.C – Zuzana Benešová – třída 2.B, herna

V.oddělení – 3.A, 3.B dívky – Věra Landová – třída 3.A

VI.oddělení – 3.C, 3.B chlapci – B.Španingerová (ved.vychovatelka, spaningerovab@skola-jirak.cz) – třída 3.C, 5.p.

VII.oddělení 4.AB – Nikola Hanzalová – třída 4.A, 5.p.

VIII.oddělení 4.C, 5.ABC Jana Vosická (duhoveklubicko@seznam.cz) – 5.p.

 

Vše ke Školní družině (informace o ŠD, roční plán, vnitřní řád ŠD, ŠVP ŠD)

Základní informace o ŠD

 Provoz ŠD:

 • ráno od 6,30 do 8 hod. v herně ( podle potřeby ), do ranní ŠD děti přicházejí od 6,30 do 7,30
 • odpoledne – od konce vyučování do 18 hodin

Placení ŠD

Platí se 200 Kč měsíčně za žáka – ve dvou částkách – září – prosinec  celkem 800 Kč, leden – červen celkem 1200 Kč,

kvůli vedení účetnictví nelze platit měsíčně!

– účet číslo 2000 788 319/ 0800, nezapomeňte napsat jméno a třídu dítěte, VS je datum narození dítěte

pokud dítě nemá zaplacené školné do uvedeného data, je automaticky ze ŠD odhlášeno a od dalšího měsíce  nemůže ŠD navštěvovat

 Vyzvedávání dětí  a týden v ŠD

Pondělí, úterý, čtvrtek:

do 13,30 oběd, odpočinek po obědě, vyzvedávání dětí

13,30 – 14,45  – činnost v oddělení ( vycházka, odpočinkové a zájmové činnosti) – děti se nevyzvedávají, oddělení mají svůj program, který by tím byl narušen

14,45 15 – přechod na kroužky nebo do spojených oddělení podle ročníků

15,00 – 16 – kroužky ( viz kroužky) nebo činnost v oddělení podle ročníků

16 – 17 – ukončení kroužků, spojené 1. – 2.roč., 3. – 5.roč.

– 17 – 18 – herna, všechny děti

doporučené časy pro vyzvedávání dětí – 1. po obědě, 2. po vycházce (do 15 h.), 3. po kroužku

středazájmové, sportovní… delší vycházky  a výlety

vyzvedávání:

 • do odchodu oddělení na výlet, sběrné oddělení nebude otevřeno z hygienických důvodů
 • po návratu z výletu podle času zapsaného v notýsku
 • co na výlet – batoh na záda, svačina, pití, pláštěnka a peníze na vstup podle informací v notýsku, vhodné oblečení a obuv, opencard (lítačka) nebo ISIC karta

 pátek – po obědě do 13,30, pak od 14,45 do 18 hod

– 13,30-14,45 –  vycházky, odpočinková a zájmová činnost ve škole

Co dítě potřebuje do ŠD

  – převlečení na sport a Tv kroužky (stačí věci na tělocvik ze třídy), papír.kapesníky, červený sešit na informace (dostane od vychovatelky, nosí stále s sebou! )

– věci, které se dají zaměnit, by měly být podepsané ( cvičky, bačkory, aktovka…)

Co od vás požadujeme:

každé pondělí zkontrolovat a podepsat notýsek, kde jsou zapsané vycházky (je to pro nás velmi důležité, abychom věděli, kolik dětí se zúčastní výletu – vycházky)

dodržovat časy pro vyzvedávání dětí, veškeré změny včas oznámit zápisem do notýsku – dítě předá vychovatelce

roční plán činnosti ŠD 2020 – 2021

Srpen

– příprava na zahájení školního roku ( úklid, výzdoba, příprava pomůcek, příprava dokumentace…)

– příprava třídní schůzky s rodiči žáků 1.tř.

Září

– schůzka s rodiči v rámci třídních schůzek- Přihlášky k zájmovému vzdělávání, rozpis kroužků

– zavedení dokumentace

– seznámení s dětmi – jednotlivá oddělení

– seznámení dětí se školou ( 1.tř.), s řádem školy, školní jídelny

– výběr kroužků, zařazení do kroužků, zahájení kroužků ŠD, Klubíčka a některých mimoškolních       14.9.2020

– zahájení vycházek a výletů jednotlivých oddělení

– využití možností k pobytu venku

Říjen

– zahájení mimoškolních kroužků

– vycházky do podzimní přírody

– výtvarné práce – podzim

– společná akce podle možností – filmové představení

– podzimní prázdniny – program podle počtu a věku přihlášených dětí ve spolupráci s CVVČ Duhové Klubíčko

Listopad

– vycházky do podzimní přírody

– divadelní představení podle věku dětí podle možností

– společná akce podle možností – filmové představení

Prosinec

– vánoční inspirace

– vycházky podle počasí, tématické vycházky (vánoce)

– filmové představení podle možností

Leden

– využití zimního počasí ( bobování, hry na sněhu, bruslení pod věží podle rozpisu..)

– výtvarné práce se zimní tématikou

– pololetní prázdniny

– společná akce podle možností – filmové představení

– divadelní představení podle možností

Únor

– využití zimního počasí – vycházky, výlety  – hry na sněhu, bruslení

– práce se zimní tématikou

– společná akce podle možností – filmové představení

Březen

– vycházky podle počasí, tematické vycházky – velikonoce

– výtvarné práce s velikonoční tématikou

–  společná akce podle možností – filmové představení

Duben

– vycházky podle počasí

– výtvarné  práce s jarní tématikou

Květen

– vycházky podle počasí

– práce s jarní tématikou

Červen

– předběžný zápis do ŠD na další školní rok

– výlety do přírody ( využití letního počasí – koupání..)

– společná akce podle možností – výstava výtvarných prací a ukázky činnosti kroužků

– závěr školního roku, uzavření dokumentace

 

Podrobné informace – ŠD (doplnění Řádu školy – Vnitřní řád ŠD)

 • ŠD navštěvují přihlášení žáci od 1. do 3.ročníku, kteří mají řádně zaplacené školné nebo jejichž rodiče požádali o prominutí úplaty ze sociálních důvodů a předložili řediteli potřebné doklady.
 • Žáci ze 4.ročníků mohou ŠD navštěvovat podle počtu přihlášených žáků z nižších ročníků
 • V oddělení může být zapsáno 30 žáků s tím, že počet žáků na odpoledních činnostech nepřesáhne 25.
 1. Přihlašování, odhlašování žáků
 • Na schůzce s rodiči obdrží zákonní zástupci (dále ZZ) Přihlášku k zájmovému vzdělávání ve školní družině, kterou řádně vyplněnou odevzdají vychovatelce do určeného data.
 • Odhlášení žáka oznámí ZZ včas písemně vychovatelce, vyplní formulář Odhlášení ze ŠD
 • Na žáky přihlášené do ŠD se vztahuje Školní řád. Pokud žák soustavně porušuje Školní řád a činnosti ŠD, může mu být uděleno napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování nebo může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen.

       2.Provoz ŠD

 • Ráno 6,30 – 9,00 (podle potřeby) pro všechny žáky ŠD
 • Odpolední ŠD – od skončení vyučování do 16 hodin
 • Koncová 16 – 18 herna

 

    3. Přebírání žáků, odchody a vyzvedávání žáků

 • Do ranní ŠD docházejí žáci sami ze šatny
 • Po skončení vyučování přebírají vychovatelky žáky od učitelů po vzájemné dohodě
 • Do ŠD dochází žáci podle rozpisu na Přihlášce k zájmovému vzdělávání, změnu ohlásí ZZ včas písemně zápisem do sešitu, který dostali žáci k tomuto účelu na začátku školního roku.Bez písemné žádosti nebude žák z bezpečnostních důvodů uvolněn. Žádost obsahuje datum, dobu odchodu a podpis ZZ.
 • Na kroužky dochází žák podle rozpisu na Přihlášce, vedoucí si vyzvedávají žáky osobně na domluveném místě, po skončení kroužku předávají žáky osobně rodičům nebo do herny se jmenným seznamem.
 • Pokud si ZZ nevyzvednou dítě do 18 hodin a nedají o sobě vědět, pokusí se vychovatelka s nimi spojit. Pokud se to nepodaří, obrátí se na Městskou policii se žádostí o pomoc.

      4. Vyzvedávání v jednotlivých dnech

pondělí, úterý, čtvrtek

 • po obědě do 13,30
 • 14,45 – 15
 • 15 – 18

středa

změna:

 • z hygienických důvodů nebude otevřeno sběrné oddělení, děti budou vyzvedávány do odchodu oddělení na výlet nebo se výletu zúčastní
 • po příchodu z výletu do 18 hod.

pátek

 • po obědě do 13,30, pak od 14,30 do 18 hod.

       5. Placení ŠD

 • Školné stanovuje ředitel školy podle školského zákona § 123 odstavec 4 zákona č.561/2004 Sb.
 • V kalendářním roce 2021  bylo stanoveno školné 200 Kč měsíčně za žáka
 • Platí se na dvě části – září – prosinec do 30.9. 800 Kč za, leden – červen do 31.1., pokud nemá žák zaplacené školné v daném termínu, je od dalšího měsíce automaticky odhlášen
 • Číslo účtu ŠD – 2000 788 319/0800 (je nutné napsat jméno a třídu dítěte, VS datum narození dítěte)
 • ZZ mohou požádat o prominutí úplaty ze sociálních důvodů
 • Družinové kroužky jsou placené v rámci školného, v případě potřeby se připlácí 100.- na doplnění potřeb (ne na účet – vedoucímu kroužku)

 6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrana před sociálně – patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Žáci docházejí do ŠD podle Přihlášky, dbají pokynů vychovatelky
 • Žáci dodržují zásady hygieny a společenského chování tak, aby chránili své zdraví i zdraví svých spolužáků.
 • Na zájmovou činnost v Tv musí mít sportovní převlečení a obuv, jinak se činnosti z bezpečnostních důvodů nemohou zúčastnit
 • Do ŠD nenosí žáci drahé věci, velké obnosy peněz – škola za jejich ztrátu neručí
 • Žáci si nosí z domova plastové lahve s pitím, pokud pití dojde je k dispozici sirup ze školní jídelny nebo možnost koupit nápoj v automatu

  7. Provoz o prázdninách

V       době   podzimních,  pololetních a  velikonočních  prázdnin    zajišťuje   ŠD  program  ve  spolupráci s Klubíčkem, program se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 10 žáků.

8. Dokumentace v ŠD

 • Přehled výchovněvzdělávací práce (třídnice)
 • Docházkový sešit pro jednotlivá oddělení
 • Docházkový sešit na ranní a koncovou ŠD
 • Docházkové listy na kroužky
 • Zápisní a odhlašovací lístek

 9. Práva a povinnosti žáků

Pro žáky ve školní družině platí Školní řád a Řád školní jídelny, které dodržují

Povinnosti žáků v ŠD

 • Žák se bez dovolení nevzdaluje od skupiny, odchod vždy oznámí vychovatelce
 • Žák odkládá věci na určené místo v budově i mimo ni, zaměnitelné věci by měl mít podepsané
 • Žák udržuje pořádek, neničí zařízení a vybavení ŠD
 • Žák se chová ohleduplně ke spolužákům, dodržuje pravidla slušného chování, nepoužívá vulgární výrazy
 • Při pobytu mimo budovu dbá žák pokynů vychovatelky, zejména v cizím a neznámém prostředí, při cestě dopravními prostředky a při dalších činnostech

Práva žáků v ŠD – žák má právo:

 • Zúčastnit se činností a akcí pořádaných ŠD, být o nich včas informován
 • Na svobodu myšlení, projevu, náboženství
 • Na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající věku
 • Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

  10. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců:

 • Být informováni o chování žáka v ŠD, o akcích ŠD
 • Na bezodkladnou informaci o úrazu žáka nebo náhlé změně zdravotního stavu

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho pobyt ve školní družině
 • V Přihlášce uvést všechny předepsané údaje, písemně oznamovat změny docházky a odchodu z družiny
 • Včas zaplatit školné ŠD nebo požádat o prominutí platby ze sociálních důvodů – doložit potvrzení
 • Spolupracovat s vychovatelkou při řešení výchovných problémů žáka

 

ŠVP ŠD

Název a sídlo ZŠ:        Základní škola Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, 130 00 Praha 3

 

Sídlo ŠD:                     náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, 130 00 Praha 3

IČ:                               63831392

Kontakty:                              telefon škola: 222 725 404

telefon školní družina 222 725 404/118 (herna)

webové stránky: www. skola-jirak.cz

 

Ředitel školy:  Mgr. Pavel Sommer

Zřizovatel:       MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3

Platnost:          1 rok

 

Kdo si hraje, nezlobí

 • charakteristika
 • cíle
 • Podmínky přijímání, průběhu, ukončování vzdělávání
 • Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami
 • Popis materiálních, personálních, ekonomických podmínek
 • Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • Délka
 • Formy
 • Časový plán

Charakteristika:

 • ŠD je zřízena při ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, kapacita ŠD je 250 žáků (optimální počet přijatých žáků je do 230)
 • ŠD plní výchovnou, vzdělávací a sociální funkci
 • Evaluaci výchovné práce provádí ředitel školy (pozorování, hospitace, kontroly podle možnosti), a vedoucí vychovatelka (konzultace s vedením školy, hospitace podle možnosti)

Cíle:

obecné cíle

 • Cíle vzdělávání ve školní družině navazují na požadavky Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

konkrétní cíle

 • vést žáky k tomu, jak smysluplně využít volný čas
 • naučit žáky spolupracovat ve skupině, vnímat sebe i ostatní jako jedinečnou osobnost, umět komunikovat v různých situacích
 • rozvíjet u žáků pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky
 • rozvíjet u žáků slovní zásobu a fantazii, cvičit paměť, postřeh a soustředění
 • vytvářet u žáků vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
 • vést žáky k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů

Podmínky přijímání, průběhu, ukončení vzdělávání:

 • O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy v souladu se zákonem 561/2004 , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání v platném znění.
 • K zájmovému vzdělávání v ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 3.ročníku na základě písemného zápisu Přihlášky k zájmovému vzdělávání, kterou řádně vyplněnou odevzdají do určeného data. Žáci 4., popř. 5.ročníku, budou přijati podle počtu přihlášených žáků z 1. – 3.tř.
 • Žáci se zúčastní zájmového vzdělávání, pokud dodržují Školní řád a Vnitřní řád ŠD
 • Odhlášení ze ŠD musí být včas oznámeno písemně, zákonný zástupce vyplní formulář Odhlášení ze ŠD.
 • Pokud žák nedodržuje Školní řád, Vnitřní řád ŠD může být ze ŠD rozhodnutím ředitele školy vyloučen

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami:

 • Rámcové cíle a záměry vzdělávání jsou pro všechny děti společné.
 • Je cílem zapojit žáky se speciálními potřebami do soužití s ostatními žáky při přihlédnutí k jejich potřebám a možnostem, vytvořit podmínky k rozvoji jejich osobnosti a ke komunikaci s ostatními, pomoci dosáhnout co největší samostatnosti.
 • Je důležitá úzká spolupráce s rodiči
 • Vychovatelky by měly být seznámeny se speciálními vzdělávacími potřebami dítěte a doporučenými postupy k nim prostřednictvím konzultací s třídní učitelkou.
 • Případné problémy nebo situace řeší vychovatelky v součinnosti s rodiči, třídními učiteli, vedením školy a školním psychologem.
 • Vychovatelky respektují individualitu každého dítěte, jeho případné postižení či sociální nebo zdravotní znevýhodnění.
 • Do oddělení ŠD může docházet maximálně 5 žáků s SVP.
 • Pro rozvoj nadaných žáků nabízí školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů a širokou nabídku kroužků, kde se mohou tito žáci realizovat.

Ekonomické podmínky a materiální podmínky

 • Zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za pobyt žáka ve školní družině dle 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
 • Poplatek je stanoven vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, je splatný ve dvou částkách: do 9. daného školního roku (za měsíce září – prosinec) a do 31.1. (za měsíce leden – červen). Platba je zasílána na účet ZŠ.
 • Pokud zákonní zástupci nezaplatí úplatu do daného termínu, žák je automaticky odhlášenze ŠD a nemůže dál ŠD navštěvovat.
 • Školné ŠD v roce 2020 – 2021 je 200 Kč za 1 měsíc
 • ŠD má k dispozici prostory v podkroví (5 tříd), hernu v přízemí, malou místnost Klubíčko v 1.p., může podle potřeby využívat další prostory školy (třídy po dohodě s třídními učitelkami, tělocvičny, kuchyňka…)
 • ŠD je vybavena starším zařízením, hry a pomůcky se doplňují podle potřeby, k dispozici jsou 2 počítače (herna, Klubíčko), herna se postupně renovuje, pro vyzvedávání žáků je nainstalován kamerový systém a videotelefon

Personální podmínky

 • Počet vychovatelek a jejich úvazky závisí na počtu žáků přihlášených do ŠD v daném školním roce
 • Všichni vychovatelé  by měli mít předepsanou odbornou kvalifikaci, která odpovídá zákonu č.563/2004 o pedagogických pracovnících. Většina vychovatelek má dlouholetou praxi.
 • Výchovný proces ve školní družině řídí ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ředitel školy, který zodpovídá za personální obsazení.
 • Žáci navštěvují také zájmové kroužky vedené jinými pedagogickými pracovníky – učitelkami školy, externími pedagogy a lektory. Tito pedagogové přebírají účastníky osobněod vychovatelek, zodpovídají za ně po celou dobu výuky v zájmovém kroužku, osobně je po skončení činnosti předají rodičům nebo se jmenným seznamem vychovatelce do herny.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

 • Žáci, kteří docházejí do školní družiny, jsou na začátku školního roku seznámeni s Vnitřním řádem družiny a poučeni o bezpečném chování při všech činnostech ve všech prostorách družiny a školy.
 • Poučení jsou prováděna v průběhu celého školního roku, před každou akcí ŠD, žáci jsou průběžně seznamováni s bezpečnostními pravidly při jednotlivých činnostech.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví dětí je zajištěna po celou dobu jejich pobytu ve školní družině.
 • Prevence úrazů – žáci dodržují  zásady bezpečnosti, se kterými jsou před jednotlivými činnostmi seznámeni, používají vhodné oblečení a obuv,  respektují  pokyny vychovatelek
 • Dostupné jsou prostředky 1. pomoci, úrazy jsou evidovány v knize úrazů.
 • Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, která je součástí ZŠ, je dodržován pitný režim (žáci mají vlastní lahve s pitím, které je možné doplnit nebo mohou využít automatu)
 • Žáci jsou vedeni k tomu, aby dodržovali hygienické podmínky (přezouvání a převlékání př různých činnostech, mytí rukou…)

Délka 

 • ŠVP ŠD je vypracován na 1 rok

Formy:

 • pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (vycházky, kroužky, činnost v oddělení)
 • příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti (návštěva kulturních akcí, sportovní aktivity mimo školu, výlety…)
 • odpočinkové a rekreační činnosti
 • spontánní činnosti (pobyt venku, hry ve třídě podle zájmu dětí, individuální práce)
 • příprava na vyučování – možnost vypracovávání domácích úkolů se souhlasem rodičů, didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, kterými se upevňují a rozšiřují poznatky ze školního vyučování

Obsah:

 • Doplnění RVP školy podle jednotlivých ročníků, použití získaných znalostí v praxi

Člověk a jeho svět

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných          objektů, orientace v prostoru a čase, dopravní výchova (vycházky do okolí školy,  seznámení s Řádem školy, školní družiny, školní jídelny, dodržování dopravních pravidel)

Člověk a společnost

Osvojování zásad vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace, stolování, prevence šikany, zařazování prvků mediální výchovy (hry ve třídě i venku, návštěva filmového a divadelního představení a další kulturní akce..)

Člověk a příroda

Pobyt v přírodě, pozorování změn v přírodě, ochrana přírody (vycházky a výlety podle ročních období)

Člověk, umění a kultura

Kultura chování, stolování, oblékání, rozvoj poznání, rozvoj estetického cítění v denním životě, v přírodě, ve společenském a pracovním prostředí, v chování a jednání lidí, umělecké tvorbě (výtvarné a pracovní kroužky, návštěva kulturních akcí, výstav)

Člověk a zdraví

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, ošetření drobných poranění, pohybové hry v místnosti, na hřišti a v terénu, relaxační cvičení, dodržování pitného režimu, znalost důležitých telefonních čísel, záchranné služby, hasičů a policie (vycházky, sportovní a pohybové kroužky, exkurze, besedy)

Člověk a práce

Návyky sebeobsluhy a zručnosti při manipulaci s drobným materiálem, příprava na vyučování, individuální a skupinová práce, spolupráce ve skupině, dokončení započatých činností (pracovní a výtvarné kroužky, hry v místnosti i venku, didaktické hry)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content