Informace o škole

ÚDAJE O ŠKOLE                                                       

NÁZEV:

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
SÍDLO: Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
IČ:                                        63831392
PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700                                   usnesením Obvodního zastupitelstva ke dni 1.1.1996, ve znění pozdějších úprav
REDIZO:                              600036138
IZO:  045 245 754
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

 

Mgr. Pavel Sommer, MBA

ředitel školy

 

TELEFON: 222 725 404
MAIL:

DATOVÁ SCHRÁNKA:

sekretariat@skola-jirak.cz

7p378r3

WEB:

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY:

www.skola-jirak.cz

2000788319/0800

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Mgr. Marek Sichrovský
ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO I. STUPEŇ Mgr. David Kučera
VEDOUCÍ ŠD: Blanka Španingerová
VEDOUCÍ ŠJ: Jitka Johnson – 724 440 132
VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Marek Sichrovský
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: PhDr. Hana Koberová 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ČINNOSTI ŠKOLY VEŘEJNOSTI

 A/ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

a/  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

b/  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

c/  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

B/  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY, PODLE KTERÝCH ŠKOLA POSTUPUJE

a/ zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

b/ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

c/ zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  pozdějších předpisů

d/ vyhláška MŠMT č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

e/ vyhláška MŠMT   č. 72/2005 Sb.,  o poskytování  poradenských  služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů

f/ vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění  pozdějších předpisů

g/ vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

h/ vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

i/ nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů

j/ vyhláška MF ČR č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

k/ další platná legislativa

 C/  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podávat písemně k rukám ředitele školy. Na vyřízení má ředitel školy 15 dní, pokud není stanoveno právním předpisem  jinak (např. žádost o přezkoušení žáka). Lhůta může být ze závažných důvodů o 10 dní prodloužena. Datem podání  je den, kdy ji škola obdržela. Žádost o  poskytnutí informace nelze podat anonymně.

  D/  SAZEBNÍK ÚHRAD 

 a/ práce: za každou započatou hodinu 200 Kč

b/ kopírování: 1 kopie A4 –  2 Kč, 1 kopie A3 – 5Kč

c/ opis vysvědčení:  50 Kč

d/ náhradní ŽK (po ztrátě): 30 Kč

e/ poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

pozn.: škola může podmínit vydání informace zaplacením nákladů nebo zálohy

 E/  OMEZENÍ ČI NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ

 a/  škola může omezit poskytnutí informace:

  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy
  • jestliže jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy

b/  škola informaci neposkytne:

  • informace byla předána škole osobou, která  nemá  povinnost poskytovat  informace, a tato  osoba s poskytnutím informací nesouhlasí
  • zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných  termínech až do nejbližšího následujícího období
  • poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním  předpisem; týká se též autorských práv, jsou-li   v držení školy
  • informace se týká probíhajícího trestního řízení
  • informace se týká rozhodovací činnosti soudů
  • informace se týká plnění úkolů zpravodajských služeb
  • informace se týká přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol  v orgánech NKÚ
  • informace se týká osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzických osob a osobní údaje se smějí zveřejnit pouze v souladu se zákonem (§ 11- 16 občanského zákoníku, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb.)

F/   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ZÁKONA č. 101/2000 Sb.

Školy vedou podle povahy své činnosti dokumentaci dle § 28 odst. 1 školského  zákona a  některé       dokumenty obsahují osobní a citlivé údaje o žácích. Zde je nutné  při jejich vedení  postupovat dle výše uvedeného zákona. Týká se to zejména u  těchto dokumentů: školní  matrika, doklady o  přijímání ke studiu,  kniha úrazů, příp.  lékařské posudky.

 

G/   SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 500/2004 Sb.

Ve správním řízení dle ustanovení § 164 a 165 školského zákona rozhoduje  ředitel  v těchto případech:

a/  přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b/  odklad školní docházky

c/  povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

d/ opakování ročníku při splnění povinné školní docházky

e/ snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb

H/  ŠKOLNÍ ŘÁD

  Platné znění školního řádu je umístěno na webu školy, v tiskové podobě je k nahlédnutí ve všech „kmenových“  třídách, v recepci školy a v ředitelně školy.

I/  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „DUHOVÁ ŠKOLA“

 Platná textová část ŠVP je umístěna na webu školy a celý ŠVP je k nahlédnutí v ředitelně školy.

J/  VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zprávy za jednotlivé roky jsou umístěny na webu školy a jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Pavel Sommer, MBA

ředitel školy

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Skip to content